Gegevensbescherming in een oogopslag

[borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Hier kunt u uw persoonlijke cookie-instellingen aanpassen” /]

1. Inleiding

Met de volgende informatie willen wij u als “betrokkene” een overzicht geven van de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons en uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. In principe is het mogelijk om onze internetpagina’s te gebruiken zonder persoonlijke gegevens in te voeren. Als u echter gebruik wilt maken van speciale diensten van onze onderneming via onze website, kan het nodig zijn persoonlijke gegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen wij u over het algemeen om toestemming. De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres of e-mailadres, zal altijd in overeenstemming zijn met de verordening gegevensbescherming (Datenschutz- Grundverordnung – DS-GVO), en in overeenstemming met de landspecifieke voorschriften voor gegevensbescherming die van toepassing zijn op “ewimed GmbH”. Door middel van dit privacybeleid willen wij u informeren over de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Als verantwoordelijke voor de verwerking hebben we talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt zo goed mogelijk te beschermen. Desondanks kunnen gegevensoverdrachten via het internet veiligheidsleemten vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het u vrij om uw persoonlijke gegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon of per post. Ook u kunt eenvoudige en gemakkelijk te implementeren maatregelen nemen om u te beschermen tegen onbevoegde toegang van derden tot uw gegevens. Daarom willen we u graag wat informatie geven over de veilige omgang met uw gegevens:

 • Bescherm je account (login, gebruikers- of klantenaccount) en je IT-systeem (computer, laptop, tablet of mobiel apparaat) met sterke wachtwoorden.
 • Alleen jij mag toegang hebben tot de wachtwoorden
 • Zorg ervoor dat je je wachtwoorden altijd maar voor één account gebruikt (login, gebruikers- of klantenaccount).
 • Gebruik niet één wachtwoord voor verschillende websites, applicaties of online diensten.
 • Vooral wanneer je gebruik maakt van openbaar toegankelijke IT-systemen of IT-systemen die met anderen worden gedeeld, is het essentieel dat je na elke keer dat je inlogt op een website, applicatie of online service opnieuw inlogt.

Wachtwoorden moeten uit minstens 12 tekens bestaan en zo gekozen worden dat ze niet gemakkelijk te raden zijn. Daarom mogen ze geen gewone woorden uit het dagelijks leven, je eigen naam of namen van familieleden bevatten, maar hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens.

2. Verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de DS-GVO is de: ewimed GmbH Dorfstr. 24 72379 Hechingen-Boll Duitsland

3. Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt de functionaris voor gegevensbescherming als volgt bereiken: Reiner Bruin Telefoon: 0172-7005556 E-mail: datenschutz@ewimed.com U kunt te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met alle vragen en suggesties over gegevensbescherming.

4. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring is gebaseerd op de termen die worden gebruikt in de Europese Richtlijn en Verordening bij het uitgeven van de Gegevensbeschermingsverordening (DS- GVO). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we de gebruikte terminologie vooraf uitleggen. In dit privacybeleid gebruiken we onder andere de volgende termen:

1. Persoonlijke gegevens

Personal data is any information relating to an identified or identifiable natural person. An identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

2. Betrokkene

De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke (ons bedrijf).

3. Verwerking

Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

4. Beperking van verwerking

Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

5. Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te beoordelen, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

6. Pseudonimisering

Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

7. Orderverwerker

Verwerker: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke.

8. Ontvanger

Recipient means a natural or legal person, public authority, agency or other body to whom Personal Data is disclosed, whether or not a third party. However, authorities that may receive personal data in the context of a specific investigation mandate under Union or Member State law are not considered recipients.

9. Derde

Third party means a natural or legal person, public authority, agency or other body other than the data subject, the controller, the processor and the persons authorized to process the personal data under the direct responsibility of the controller or the processor.

10. Toestemming

Toestemming is elke wilsuiting in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling die vrijwillig door de betrokkene wordt gedaan op een geïnformeerde en ondubbelzinnige wijze voor het specifieke geval, waarmee de betrokkene aangeeft dat hij of zij instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben.

5. Legal basis of the processing

Art. 6 par. 1 lit. a) DS-GVO (in combinatie met § 25 (1) TTDSG) dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarbij we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor een levering van goederen of het leveren van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waardoor een verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. c) GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond raakt op ons terrein en als gevolg daarvan zijn of haar naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6 para. 1 lit. d) DS-GVO worden gebaseerd. Uiteindelijk zouden de verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op art. 6 para. 1 lit. f) DS-GVO worden gebaseerd. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd als de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, mits de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet worden geschaad. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld als u een klant van ons bedrijf bent (overweging 47 zin 2 DS-GVO). Ons aanbod is in principe gericht op volwassenen. Personen jonger dan 16 jaar mogen zonder toestemming van hun ouders of voogden geen persoonsgegevens aan ons doorgeven. Wij vragen geen persoonlijke gegevens van kinderen en jongeren, verzamelen deze niet en geven ze niet door aan derden.

6. Technologie

6.1 SSL/TLS-codering

Om de veiligheid van de gegevensverwerking te garanderen en de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen, aanmeldingsgegevens of contactverzoeken die u naar ons als operator stuurt, te beschermen, maakt deze site gebruik van een SSL- of SSL-protocol.
TLS-codering.
U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat er een “https://” in plaats van een “http://” in de adresregel van de browser staat en aan het slotsymbool in uw browserregel.
Wij gebruiken deze technologie om uw verzonden gegevens te beschermen.

6.2 Gegevensverzameling bij bezoek aan de website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of op een andere manier informatie naar ons verzendt, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (in zogenaamde “server log files”).
Onze website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer u of een geautomatiseerd systeem een pagina opent.
Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server.
Het volgende kan worden vastgelegd

 1. 1. gebruikte browsertypes en -versies,
 2. 2. het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem,
 3. 3. de website vanwaar een toegangssysteem op onze website terechtkomt (de zogenaamde verwijzer),
 4. 4. de subwebsites die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website,
 5. 5. de datum en tijd van toegang tot de website,
 6. 6. een afgekort Internet Protocol-adres (geanonimiseerd IP-adres) en,
 7. 7. de internetprovider van de toegang

Wanneer we deze algemene gegevens en informatie gebruiken, trekken we geen conclusies over uw persoon.
Deze informatie is eerder nodig om

 1. 1. om de inhoud van onze website correct weer te geven,
 2. 2. om de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren,
 3. 3. om de blijvende bruikbaarheid van onze IT-systemen en de technologie van onze website te garanderen, en
 4. 4. om wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor vervolging in het geval van een cyberaanval.

Daarom worden de verzamelde gegevens en informatie door ons alleen gebruikt voor statistische doeleinden en anderzijds om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren om een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken.
De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van de persoonlijke gegevens van de betrokkene opgeslagen.
De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 para.
1 lit.
f) GDPR.
Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de hierboven genoemde doeleinden van gegevensverzameling.

7. Cookies

[borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Hier kunt u uw persoonlijke cookie-instellingen aanpassen” /]

7.1 Algemene informatie over cookies

Cookies zijn kleine bestanden die automatisch worden aangemaakt door uw browser en opgeslagen op uw IT-systeem (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) wanneer u onze site bezoekt.
In de cookie wordt informatie opgeslagen die in elk geval voortvloeit uit de context van het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt.
Dit betekent echter niet dat wij daardoor rechtstreeks kennis krijgen van uw identiteit.
Het gebruik van cookies dient om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken.
We gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al eerder afzonderlijke pagina’s van onze website hebt bezocht.
Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze site.
Daarnaast gebruiken we ook tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren, die gedurende een bepaalde periode op uw eindapparaat worden opgeslagen.
Als u onze site opnieuw bezoekt om onze diensten te gebruiken, wordt automatisch herkend dat u al bij ons bent geweest en welke invoer en instellingen u hebt gemaakt, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.
Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en om ons aanbod voor u te evalueren met het oog op optimalisatie.
Deze cookies stellen ons in staat om bij een volgend bezoek aan onze website automatisch te herkennen dat u onze website al eerder hebt bezocht.
De cookies die op deze manier worden geplaatst, worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd.
De respectieve opslagperiode van de cookies kan worden ontleend aan de instellingen van het gebruikte toestemmingshulpmiddel.

7.2 Wettelijke basis voor het gebruik van cookies

De gegevens die worden verwerkt door de cookies, die nodig zijn voor de goede werking van de website, zijn dus noodzakelijk om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen krachtens art. 6 para.
1 lit.
f) DS-GVO vereist.
Voor alle andere cookies moet u toestemming geven via onze opt-in cookiebanner in overeenstemming met art. 6 para.
1 lit.
a) GDPR hebben gegeven.

7.3 Opmerkingen over het vermijden van cookies in veelgebruikte browsers

U kunt op elk gewenst moment cookies verwijderen, alleen geselecteerde cookies toestaan of cookies volledig uitschakelen via de instellingen van de browser die u gebruikt.
Ga voor meer informatie naar de ondersteuningspagina’s van de respectieve providers:

 • Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?tid=311178978.
 • Safari: https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac?tid=311178978.
 • Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox- loschen?tid=311178978.
 • Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft- %C3%.

7.4 Borlabs Cookie (hulpprogramma voor toestemmingsbeheer)

Wij gebruiken de Wordpress cookie plugin “Borlabs Cookie” van Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Duitsland.
Met deze service kunnen we de toestemming van websitegebruikers voor gegevensverwerking verkrijgen en beheren.
Borlabs Cookie gebruikt cookies om gegevens te verzamelen die worden gegenereerd door eindgebruikers die onze website gebruiken.
Wanneer een eindgebruiker toestemming geeft, worden onder andere de volgende gegevens automatisch geregistreerd:

 • Cookie Runtime,
 • Versie voor cookies,
 • Domein en pad van de wordpress site,
 • Selectie in de cookiebanner,
 • UID (een willekeurig gegenereerde ID),

De toestemmingsstatus wordt ook opgeslagen in de browser van de eindgebruiker, zodat de website de toestemming van de eindgebruiker automatisch kan lezen en volgen in alle volgende pagina-aanvragen en toekomstige sessies van eindgebruikers gedurende maximaal 12 maanden.
De toestemmingsgegevens (toestemming en intrekking van toestemming) worden drie jaar bewaard.
De bewaartermijn komt overeen met de reguliere verjaringstermijn volgens

 • 195 BGB.
  De gegevens worden dan onmiddellijk verwijderd.

De functionaliteit van de website is niet gegarandeerd zonder de beschreven verwerking.
Er is geen mogelijkheid voor de gebruiker om bezwaar te maken zolang er een wettelijke verplichting bestaat om de toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor bepaalde gegevensverwerkingen, Art. 7 Para.
1, 6 par.
1 p. 1 lit.
c) GDPR.
De verzamelde gegevens worden niet doorgestuurd naar Borlabs GmbH en worden ook niet ingezien.
Ga voor meer informatie naar: https://de.borlabs.io/borlabs-cookie/.

8. Inhoud van onze website

8.1 Gegevensverwerking voor orderverwerking

De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden in het kader van de contractafwikkeling doorgegeven aan de transportonderneming die met de levering belast is, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is.
Wij geven uw betalingsgegevens door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling in het kader van de betalingsverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
Als betalingsdienstaanbieders worden gebruikt, informeren we daar hieronder expliciet over.
De rechtsgrondslag voor het doorgeven van de gegevens is hier Art. 6 para.
1 lit.
b) GDPR.

8.2 Contact opnemen / Contactformulier

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld.
Welke gegevens worden verzameld in het geval van het gebruik van een contactformulier, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier.
Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om te reageren op uw verzoek of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang om op uw verzoek te reageren in overeenstemming met art. 6 para.
1 lit.
f) GDPR.
Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para.
1 lit.
b) GDPR.
Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek definitief is verwerkt, dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

8.3 Applicatiebeheer / taakuitwisseling

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten om de sollicitatieprocedure te kunnen afhandelen.
De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd.
Dit is met name het geval als een sollicitant ons de relevante sollicitatiedocumenten elektronisch toezendt, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website.
Als we met een sollicitant een arbeids- of dienstverleningsovereenkomst sluiten, worden de doorgegeven gegevens opgeslagen om de arbeidsrelatie te verwerken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
Als we geen contract sluiten met de sollicitant, worden de sollicitatiedocumenten automatisch verwijderd twee maanden na kennisgeving van de afwijzingsbeslissing, op voorwaarde dat geen andere legitieme belangen van onze kant de verwijdering in de weg staan.
Een ander gerechtvaardigd belang in deze zin is bijvoorbeeld een plicht om bewijs te leveren in procedures onder de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG).
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 88 DS-GVO in combinatie met.
§ 26 para.
1 BDSG.

9. Verzending van nieuwsbrieven

9.1 Nieuwsbrief verzending naar bestaande klanten

Als u ons uw e-mailadres hebt gegeven bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u periodiek per e-mail aanbiedingen te sturen voor goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met de goederen of diensten die u al hebt gekocht uit ons assortiment.
Voor dit doel moeten we, in overeenstemming met § 7 para.
3 UWG geen afzonderlijke toestemming van u nodig hebben.
In dit opzicht wordt de gegevensverwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame conform Art. 6 para.
1 lit.
f) GDPR.
Als je in eerste instantie bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van je e-mailadres voor dit doel, sturen we je geen e-mail.
U hebt het recht om op elk gewenst moment en met werking voor de toekomst bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor de bovengenoemde reclamedoeleinden door dit te melden aan de verantwoordelijke persoon die aan het begin wordt genoemd.
Er ontstaan voor u alleen transmissiekosten in overeenstemming met de standaardtarieven.
Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk beëindigd.

9.2 Rapidmail

Voor analysedoeleinden bevatten de met Rapidmail, een dienst van rapidmail GmbH, Wentzingerstraße 21, 79106 Freiburg im Breisgau, Duitsland, verzonden e-mails een zogenaamde “tracking pixel”, die bij het openen van de e-mail verbinding maakt met de servers van Rapidmail.
Op deze manier kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht is geopend.
Bovendien kunnen we met behulp van Rapidmail bepalen of, en zo ja, op welke links in het nieuwsbriefbericht is geklikt.
Alle links in de e-mail zijn zogenaamde trackinglinks, die kunnen worden gebruikt om uw kliks te tellen.
Meer informatie over de analysefuncties van Rapidmail vindt u op de volgende link: https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/.
De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a) DS-GVO).
U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.
U kunt de gegeven toestemming te allen tijde herroepen.
U kunt de verwerking ook te allen tijde verhinderen door u af te melden voor de nieuwsbrief.
U kunt ook het opslaan van cookies voorkomen door uw webbrowser dienovereenkomstig in te stellen.
U kunt het opslaan en verzenden van persoonsgegevens ook voorkomen door JavaScript in uw webbrowser uit te schakelen of een JavaScript-blokker te installeren (bijv. https://noscript.net of https://www.ghostery.com). We wijzen erop dat deze maatregelen ertoe kunnen leiden dat niet alle functies van onze website beschikbaar zijn.
De gegevens die u verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd van onze servers en van de servers van Rapidmail nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief.
Gegevens die door ons worden opgeslagen voor andere doeleinden (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.
U kunt het privacybeleid van Rapidmail bekijken op: https://www.rapidmail.de/datensicherheit.

10. Onze activiteiten in sociale netwerken

Om ook op sociale netwerken met u te kunnen communiceren en u te informeren over onze diensten, zijn we daar vertegenwoordigd met onze eigen pagina’s.
Als u een van onze sociale mediapagina’s bezoekt, zijn wij samen met de aanbieder van het betreffende sociale mediaplatform verantwoordelijk voor de verwerkingsactiviteiten die hierdoor in gang worden gezet, in de zin van art. 26 DS-GVO, samen met de aanbieder van het betreffende sociale mediaplatform.
Wij zijn niet de oorspronkelijke aanbieder van deze pagina’s, maar gebruiken deze alleen in het kader van de mogelijkheden die de betreffende aanbieders ons bieden.
Daarom wijzen wij u er uit voorzorg op dat uw gegevens ook buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte verwerkt kunnen worden.
Het gebruik kan daarom gepaard gaan met risico’s voor uw gegevensbescherming, omdat het moeilijker kan zijn om uw rechten te beschermen, bijvoorbeeld op informatie, verwijdering, bezwaar, enz. en de verwerking in de sociale netwerken vaak direct plaatsvindt voor reclamedoeleinden of voor de analyse van het gebruikersgedrag door de aanbieders, zonder dat dit door ons kan worden beïnvloed.
Als er gebruiksprofielen worden aangemaakt door de aanbieder, worden er vaak cookies gebruikt of wordt het gebruiksgedrag toegewezen aan uw eigen lidprofiel van de sociale netwerken.
De beschreven verwerkingen van persoonsgegevens worden uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 para.
1 lit.
f) DS-GVO op basis van ons legitieme belang en het legitieme belang van de betreffende aanbieder om tijdig met u te kunnen communiceren of u te informeren over onze diensten.
Als u als gebruiker toestemming moet geven voor gegevensverwerking bij de respectieve aanbieders, verwijst de rechtsgrondslag naar art. 6 para.
1 lit.
a) DS-GVO in combinatie met.
Art. 7 DS-GVO.
Aangezien wij geen toegang hebben tot de databanken van de aanbieders, willen wij u erop wijzen dat u uw rechten (bijv. op informatie, correctie, verwijdering enz.) het beste rechtstreeks bij de desbetreffende aanbieder kunt doen gelden.
Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens in de sociale netwerken hebben we hieronder vermeld bij de desbetreffende door ons gebruikte aanbieder van sociale netwerken:

10.1 Facebook

(Co-) Verantwoordelijk voor gegevensverwerking in Europa:
Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland
Privacybeleid (gegevensbeleid): https://www.facebook.com/about/privacy

10.2 Instagram

(Co-) Verantwoordelijk voor gegevensverwerking in Duitsland:
Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland
Privacybeleid (gegevensbeleid): https://instagram.com/legal/privacy/

10.3 LinkedIn

(Co-) verwerkingsverantwoordelijke voor gegevensverwerking in Europa: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland
Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

10.4 YouTube

(Co-) Verantwoordelijk voor gegevensverwerking in Europa:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Privacybeleid:
https://policies.google.com/privacy

11. Plug-ins voor sociale media

11.1 Facebook-plugin

We hebben onderdelen van het bedrijf Facebook geïntegreerd op deze website.
Facebook is een sociaal netwerk.
Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers meestal in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte.
Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of kan de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken.
Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.
De werkmaatschappij van Facebook is Meta Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS.
Als een betrokkene buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de beheerder van de persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.
Telkens wanneer u een van de afzonderlijke pagina’s van deze website oproept die door ons wordt beheerd en waarop een Facebook-component (Facebook-plugin) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op uw IT-systeem door de desbetreffende Facebook-component automatisch gevraagd om een weergave van de desbetreffende Facebook-component van Facebook te downloaden.
Een volledig overzicht van alle Facebook-plugins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website door u wordt bezocht.
Als u tegelijkertijd bij Facebook bent ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek aan onze website en voor de volledige duur van uw respectieve verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website u bezoekt.
Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan de betreffende Facebook-account toegewezen.
Als u op een van de Facebook-knoppen klikt die op onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de knop “Vind ik leuk”, of als u een reactie plaatst, wijst Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount en slaat deze persoonlijke gegevens op.
Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat u onze website hebt bezocht als u bij Facebook bent ingelogd op het moment dat u onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of u op de Facebook-component hebt geklikt of niet.
Als u niet wilt dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kunt u dit voorkomen door u af te melden bij uw Facebook-account voordat u onze website bezoekt.
Dit Amerikaanse bedrijf is gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework.
Dit is een geschiktheidsresolutie volgens sec.
Artikel 45 van de GDPR, zodat een overdracht van persoonsgegevens ook kan plaatsvinden zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen.
Een verwerking van persoonsgegevens door middel van de social media buttons vindt uitsluitend plaats na uw uitdrukkelijke toestemming volgens Art. 6 para.
1 lit.
a) DS- GVO.
Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat beschikbaar is op https://de- de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook.
Ook wordt uitgelegd welke instellingsopties Facebook biedt om de privacy te beschermen.
Daarnaast zijn er verschillende apps beschikbaar waarmee u het verzenden van gegevens naar Facebook kunt onderdrukken.
Dergelijke apps kunt u gebruiken om het doorsturen van gegevens naar Facebook te onderdrukken.

11.2 Instagram-plugin

We hebben onderdelen van de dienst Instagram op deze website geïntegreerd.
Instagram is een dienst die kan worden aangemerkt als een audiovisueel platform en die gebruikers in staat stelt om foto’s en video’s te delen en deze gegevens ook op andere sociale netwerken te verspreiden.
De uitbater van de Instagram-diensten is Meta Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS.
Telkens wanneer u een van de afzonderlijke pagina’s van deze website oproept die door ons wordt beheerd en waarop een Instagram-onderdeel (Instagram-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op uw IT-systeem door het desbetreffende Instagram-onderdeel automatisch gevraagd om een weergave van het desbetreffende onderdeel van Instagram te downloaden.
In het kader van dit technische proces ontvangt Instagram informatie over welke specifieke subpagina van onze website door u wordt bezocht.
Als u tegelijkertijd op Instagram bent ingelogd, herkent Instagram bij elk bezoek aan onze website en voor de volledige duur van uw verblijf op onze website welke specifieke subpagina u bezoekt.
Deze informatie wordt
verzameld door de Instagram-component en door Instagram toegewezen aan uw Instagram-account.
Als u klikt op een van de Instagram-knoppen die op onze website zijn geïntegreerd, worden de aldus doorgegeven gegevens en informatie toegewezen aan uw persoonlijke Instagram-gebruikersaccount en opgeslagen en verwerkt door Instagram.
Instagram ontvangt altijd informatie via de Instagram-component dat u onze website hebt bezocht als u bent ingelogd op Instagram op het moment dat u onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of u op de Instagram-component hebt geklikt of niet.
Als u niet wilt dat deze informatie aan Instagram wordt doorgegeven, kunt u dit voorkomen door u af te melden bij uw Instagram-account voordat u onze website bezoekt.
Dit Amerikaanse bedrijf is gecertificeerd volgens het EU-VS Data Privacy Framework.
Dit is een geschiktheidsresolutie krachtens sec.
Artikel 45 van de GDPR, zodat een overdracht van persoonsgegevens ook kan plaatsvinden zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen.
Een verwerking van persoonsgegevens door middel van de social media buttons vindt uitsluitend plaats na uw uitdrukkelijke toestemming volgens Art. 6 para.
1 lit.
a) DS- GVO.
Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Instagram vindt u op https://help.instagram.com/155833707900388 enhttps://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

11.3 LinkedIn-plugin

We hebben onderdelen van de LinkedIn Corporation in deze website geïntegreerd.
LinkedIn is een sociaal netwerk op internet waarmee gebruikers in contact kunnen komen met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen.
De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VS.
Voor privacyaangelegenheden buiten de VS is LinkedIn Ierland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.
Bij elke individuele oproep van onze website die uitgerust is met een LinkedIn component (LinkedIn plugin), zorgt deze component ervoor dat de browser die je gebruikt een overeenkomstige weergave van de component van LinkedIn downloadt.
Meer informatie over de LinkedIn plugins kan gevonden worden op https://developer.linkedin.com/plugins. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt LinkedIn informatie over welke specifieke subpagina van onze website je bezocht hebt.
Als je tegelijkertijd bij LinkedIn bent ingelogd, herkent LinkedIn bij elke oproep naar onze website en voor de volledige duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website je bezoekt.
Deze informatie wordt door de LinkedIn component verzameld en door LinkedIn aan je LinkedIn account toegewezen.
Als u op een LinkedIn knop klikt die op onze website geïntegreerd is, wijst LinkedIn deze informatie toe aan uw persoonlijke LinkedIn gebruikersaccount en slaat deze persoonlijke gegevens op.
LinkedIn ontvangt altijd informatie via de LinkedIn component dat u onze website hebt bezocht als u bij LinkedIn bent ingelogd op het moment dat u onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of u op de LinkedIn component hebt geklikt of niet.
Als u niet wilt dat deze informatie naar LinkedIn wordt doorgestuurd, kunt u dit voorkomen door uit te loggen uit uw LinkedIn account voordat u onze website bezoekt.
Een verwerking van persoonsgegevens door middel van de social media buttons vindt uitsluitend plaats na uw uitdrukkelijke toestemming volgens Art. 6 para.
1 lit.
a) DS- GVO.
LinkedIn biedt de mogelijkheid om zich af te melden voor e-mailberichten, sms-berichten en gerichte advertenties, en om advertentie-instellingen te beheren ophttps://www.linkedin.com/psettings/guest-controls.
LinkedIn gebruikt ook partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen plaatsen.
Dergelijke cookies kunnen geweigerd worden ophttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
Het toepasselijke privacybeleid van LinkedIn is beschikbaar ophttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Het cookiebeleid van LinkedIn is beschikbaar ophttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

11.4 YouTube-plugin

We hebben onderdelen van YouTube op deze website geïntegreerd.
YouTube is een videoportaal op internet waarop uitgevers van video’s gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren, eveneens gratis.
Op YouTube kunnen alle soorten video’s worden gepubliceerd, waardoor complete films en tv-programma’s, maar ook muziekvideo’s, trailers of video’s die door gebruikers zelf zijn gemaakt, toegankelijk zijn via het internetportaal.
De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.
YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door ons wordt beheerd en waarin een YouTube-component (YouTube-plugin) is geïntegreerd, wordt de
internetbrowser op jouw IT-systeem automatisch door de betreffende YouTube-component gevraagd om een weergave van de betreffende YouTube-component van YouTube te downloaden.
Meer informatie over YouTube is te vinden ophttps://www.youtube.com/yt/about/de/.
Als onderdeel van dit technische proces ontvangen YouTube en Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website door jou is bezocht.
Wanneer je tegelijkertijd bij YouTube bent ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website je bezoekt wanneer je een subpagina oproept die een YouTube-plugin bevat.
Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en aan jouw YouTube-account toegewezen.
YouTube en Google ontvangen altijd informatie via de YouTube-component dat je onze website hebt bezocht als je bent ingelogd op YouTube op het moment dat je onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of je op een YouTube-video klikt of niet.
Als u niet wilt dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kunt u dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account voordat u onze website bezoekt.
Het gebruik van YouTube is in het belang van een comfortabel en gemakkelijk gebruik van onze website.
Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para.
1 lit.
f) GDPR.
Dit Amerikaanse bedrijf is gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework.
Dit is een passendheidsbesluit op grond van sec.
Artikel 45 van de GDPR, zodat een overdracht van persoonsgegevens ook kan plaatsvinden zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen.
Een verwerking van persoonsgegevens door middel van de social media buttons vindt uitsluitend plaats na uw uitdrukkelijke toestemming volgens Art. 6 para.
1 lit.
a) DS- GVO.
Het door YouTube gepubliceerde privacybeleid, dat beschikbaar is ophttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

12. Webanalyse

12.1 Meta Pixel (voorheen Facebook Pixel)

Deze website maakt gebruik van de “Facebook-pixel” van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS (“Meta”).
In het geval van expliciete toestemming kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt.
een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt.
Deze procedure wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen om toekomstige reclamemaatregelen te optimaliseren.
De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en stellen ons daarom niet in staat om conclusies te trekken over de identiteit van de gebruikers.
De gegevens worden echter door Meta opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Meta de gegevens kan gebruiken voor zijn eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met de Facebook Data Usage Policy(https://www.facebook.com/about/privacy/).
Meta en zijn partners worden zo in staat gesteld om advertenties te plaatsen op en buiten Facebook.
Bovendien kan voor deze doeleinden een cookie op uw computer worden opgeslagen.
Deze verwerkingen worden uitsluitend uitgevoerd na het verlenen van uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 para.
1 lit.
a) GDPR.
Dit Amerikaanse bedrijf is gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework.
Dit is een passendheidsresolutie krachtens sec.
Artikel 45 van de GDPR, zodat een overdracht van persoonsgegevens ook kan plaatsvinden zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen.

12.2 Google Analytics 4 (GA4)

Op onze websites gebruiken we Google Analytics 4 (GA4), een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”).
In deze context worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies (zie punt “Cookies”) gebruikt.
De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website kan het volgende omvatten:

 • een kortetermijnregistratie van het IP-adres zonder permanente opslag
 • Locatiegegevens
 • Browser type/versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL (eerder bezochte pagina)
 • Tijd van de serveraanvraag

De gepseudonimiseerde gegevens kunnen door Google worden overgebracht naar een server in de VS en daar worden opgeslagen.
De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit.
gebruik van de website en het internet ten behoeve van marktonderzoek en een vraaggericht ontwerp van deze internetpagina’s.
Deze informatie kan ook worden doorgegeven aan derden als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens ons verwerken.
Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google.
Deze verwerkingen worden uitsluitend uitgevoerd na het verlenen van uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 para.
1 lit.
a) GDPR.
Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd als een Amerikaans bedrijf onder het EU-VS Data Privacy Framework.
Dit is een passendheidsbesluit volgens sec.
Artikel 45 van de GDPR, zodat een overdracht van persoonsgegevens ook kan plaatsvinden zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen.
Ga voor meer informatie over privacy bij het gebruik van GA4 naar: https://support.google.com/analytics/answer/12017362?hl=de.

12,3 Matomo

We hebben de Matomo component van de provider InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw Zeeland, geïntegreerd op deze website.
Matomo is een softwaretool voor webanalyse, d.w.z. voor het verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites.
Er worden onder andere gegevens verzameld over de website van waaruit een betrokkene een website heeft bezocht (de zogenaamde referrer), welke subpagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken.
Dit wordt gebruikt om de website te optimaliseren en voor kosten-batenanalyses van internetreclame.
De software wordt uitgevoerd op de server van de gegevensbeheerder en de gegevensbeschermingsgevoelige logbestanden worden uitsluitend op deze server opgeslagen.
Matomo plaatst een cookie op uw IT-systeem.
Door het plaatsen van de cookie kunnen wij het gebruik van onze website analyseren.
Elke keer dat u een van de afzonderlijke pagina’s van deze website bezoekt, wordt de internetbrowser op uw IT-systeem automatisch door de Matomo component gevraagd om gegevens naar onze server te sturen ten behoeve van online analyse.
Als onderdeel van deze technische procedure verkrijgen wij kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die wij onder andere gebruiken om de herkomst van bezoekers en kliks te traceren.
Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, bijvoorbeeld het tijdstip van toegang, de plaats van herkomst en de frequentie van bezoeken aan onze website.
Telkens wanneer u onze internetpagina’s bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die u gebruikt, naar onze server verzonden.
Deze persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen.
Wij delen deze persoonlijke gegevens niet met derden.
Deze verwerkingen worden uitsluitend uitgevoerd na het verlenen van uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 para.
1 lit.
a) GDPR.
Matomo’s privacybeleid kan worden bekeken op: https://matomo.org/privacy/.

13. Reclame

13.1 Google Ads met conversietracking

We hebben Google Ads geïntegreerd op deze website.
De exploitatiemaatschappij van de Google Ads diensten is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Google Ads is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in zowel de zoekmachineresultaten van Google als in het advertentienetwerk van Google.
Met Google Ads kan een adverteerder vooraf bepaalde zoekwoorden specificeren, waardoor een advertentie uitsluitend in de resultaten van de zoekmachine van Google wordt weergegeven wanneer de gebruiker met behulp van de zoekmachine een zoekresultaat opzoekt dat relevant is voor het zoekwoord.
In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties door middel van een automatisch algoritme en in overeenstemming met de vooraf gedefinieerde trefwoorden verspreid op websites die relevant zijn voor het onderwerp.
Het doel van Google Ads is om reclame te maken voor onze website door het weergeven van interessante advertenties op de websites van derden en in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine en om advertenties van derden op onze website weer te geven.
Als u onze website bezoekt via een advertentie van Google, wordt er door Google een zogenaamde conversiecookie opgeslagen op uw IT-systeem.
Een conversiecookie verloopt na dertig dagen en wordt niet gebruikt om u te identificeren.
De conversiecookie wordt gebruikt om bij te houden of bepaalde subpagina’s, bijvoorbeeld het winkelwagentje van een webwinkel, op onze website zijn opgeroepen, mits de cookie nog niet is verlopen.
Met de conversie-cookie kunnen zowel wij als Google bijhouden of een gebruiker die via een AdWords-advertentie op onze website terecht is gekomen, een verkoop heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop heeft afgerond of geannuleerd.
De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversie-cookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website samen te stellen.
Deze bezoekstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen die via Ads naar ons zijn doorverwezen, d.w.z. om het succes of falen van de respectieve Ads-advertentie te bepalen en onze Ads-advertenties voor de
toekomst te optimaliseren.
Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google Ads ontvangen informatie van Google waarmee je geïdentificeerd zou kunnen worden.
Door middel van de conversiecookie wordt persoonlijke informatie, bijvoorbeeld de door u bezochte webpagina’s, opgeslagen.
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die u gebruikt, doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten van Amerika.
Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika.
Google kan deze persoonlijke gegevens die zijn verzameld via het technische proces delen met derden.
Deze verwerkingen worden uitsluitend uitgevoerd na het verlenen van uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 para.
1 lit.
a) GDPR.
Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd als een Amerikaans bedrijf onder het EU-VS Data Privacy Framework.
Dit is een passendheidsbesluit volgens sec.
Artikel 45 van de GDPR, zodat een overdracht van persoonsgegevens ook kan plaatsvinden zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen.
U kunt het privacybeleid en verdere informatie van Google AdSense bekijken op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Plugins en andere services

14.1 Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps (API).
De exploitatiemaatschappij van Google Maps is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Google Ireland Limited maakt deel uit van de Google bedrijvengroep met hoofdkantoor op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Google Maps is een webdienst voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven.
Door deze service te gebruiken, kan bijvoorbeeld onze locatie aan u worden getoond en kan een mogelijke reis worden vergemakkelijkt.
Reeds bij het oproepen van die subpagina’s waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) doorgegeven aan servers van Google in de VS en daar opgeslagen, op voorwaarde dat u hiervoor toestemming hebt gegeven in de zin van art. 6 Para.
1 lit.
a) GDPR hebt gegeven.
Daarnaast laadt Google Maps de Google Web Fonts opnieuw.
De leverancier van Google WebFonts is ook Google Ireland Limited.
Wanneer u een pagina opent die Google Maps bevat, laadt uw browser de webfonts die nodig zijn om Google Maps weer te geven in de cache van uw browser.
Hiervoor maakt de browser die u gebruikt ook verbinding met de servers van Google.
Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is bezocht.
Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat.
Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen.
Als u niet wilt dat uw profiel bij Google wordt toegewezen, moet u zich afmelden bij uw Google-gebruikersaccount.
Google slaat uw gegevens (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) op als gebruiksprofielen en evalueert deze.
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.
Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, hebt u ook de mogelijkheid om de webdienst Google Maps volledig uit te schakelen door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen.
Google Maps en daarmee de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.
Deze verwerkingen worden uitsluitend uitgevoerd na het verlenen van uitdrukkelijke toestemming conform Art. 6 para.
1 lit.
a) GDPR.
U kunt de gebruiksvoorwaarden van Google bekijken ophttps://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html en de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps ophttps://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.
Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd als een Amerikaans bedrijf onder het EU-VS Data Privacy Framework.
Dit is een passendheidsresolutie volgens sec.
Artikel 45 van de GDPR, zodat een overdracht van persoonsgegevens ook kan plaatsvinden zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen.
U kunt het privacybeleid van Google Maps bekijken op: (“Google Privacy Policy”): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14.2 Google Tag Manager

Op deze website maken we gebruik van de Google Tag Manager-service.
De werkmaatschappij van Google Tag Manager is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Google Ireland Limited maakt deel uit van de Google bedrijvengroep met hoofdkantoor in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Met deze tool kunnen “webpaginatags” (d.w.z. trefwoorden die zijn opgenomen in HTML-elementen) worden geïmplementeerd en beheerd via een interface.
Door de Google Tag Manager te gebruiken, kunnen we automatisch bijhouden op welke knop, link of gepersonaliseerde afbeelding u actief hebt geklikt en kunnen we vervolgens registreren welke inhoud van onze website voor u van bijzonder belang is.
De tool zorgt er ook voor dat andere tags worden geactiveerd, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen.
Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens.
Wanneer u op domein of
Als u uw cookies op cookieniveau hebt gedeactiveerd, blijft dit het geval voor alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.
Deze verwerkingen worden uitsluitend uitgevoerd na het verlenen van uitdrukkelijke toestemming conform Art. 6 para.
1 lit.
a) GDPR.
Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd als een Amerikaans bedrijf onder het EU-VS Data Privacy Framework.
Dit is een passendheidsbesluit volgens sec.
Artikel 45 van de GDPR, zodat een overdracht van persoonsgegevens ook kan plaatsvinden zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen.
Meer informatie over Google Tag Manager en het privacybeleid van Google is te vinden op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

14,3 YouTube (video’s)

We hebben YouTube-componenten geïntegreerd in deze website.
De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.
YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Als je tegelijkertijd bent aangemeld bij YouTube, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website je bezoekt wanneer je een subpagina oproept die een YouTube-video bevat.
Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan je YouTube-account.
YouTube en Google ontvangen altijd informatie via de YouTube-component dat je onze website hebt bezocht als je bent ingelogd op YouTube op het moment dat je onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of je op een YouTube-video klikt of niet.
Als u niet wilt dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kunt u dit verhinderen door u af te melden bij uw YouTube-account voordat u onze website bezoekt.
Deze verwerkingen worden uitsluitend uitgevoerd na het verlenen van uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 para.
1 lit.
a) GDPR.
Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd als een Amerikaans bedrijf onder het EU-VS Data Privacy Framework.
Dit is een passendheidsbesluit volgens sec.
Artikel 45 van de GDPR, zodat een overdracht van persoonsgegevens ook kan plaatsvinden zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen.
Je kunt het privacybeleid van YouTube bekijken ophttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14.4 hCaptcha

We gebruiken hCaptcha (hierna “hCaptcha”) op deze website.
De provider is Intuition Machines, Inc, 2211 Selig Drive, Los Angeles, CA 90026, VS (hierna “IMI”).
Het doel van hCaptcha is om te controleren of gegevensinvoer op deze website (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma is gedaan.
Voor dit doel analyseert hCaptcha het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken.
Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker een website met geactiveerde hCaptcha binnengaat.
Voor de analyse evalueert hCaptcha verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt).
De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar IMI.
Als hCaptcha in de “onzichtbare modus” wordt gebruikt, worden de analyses volledig op de achtergrond uitgevoerd.
Bezoekers van de website krijgen geen melding dat er een analyse plaatsvindt.
De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6 para.
1 lit.
f GDPR.
De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de bescherming van zijn webaanbod tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM.
Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, is de verwerking uitsluitend gebaseerd op Art. 6 para.
1 lit.
a DSGVO en § 25 para.
1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. apparaatfingerprinting) in de zin van de TTDSG.
De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
De gegevensverwerking is gebaseerd op standaardcontractbepalingen in het addendum voor gegevensverwerking bij de algemene voorwaarden of contracten voor gegevensverwerking van IMI.
Zie voor meer informatie over hCaptcha het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden op de volgende links: https://www.hcaptcha.com/privacy en https://hcaptcha.com/terms

15. Uw rechten als betrokkene

15.1 Recht op bevestiging

U hebt het recht om van ons een bevestiging te vragen of er persoonlijke gegevens over u worden verwerkt.

15.2 Recht op informatie Art. 15 DS-GVO

U hebt het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie van ons te ontvangen over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen, evenals een kopie van deze gegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

15.3 Recht op rectificatie Art. 16 DS-GVO

U hebt het recht te verzoeken om correctie van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
Bovendien hebt u het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

15.4 Schrapping Art. 17 DS-GVO

U hebt het recht om te eisen dat wij de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben onverwijld verwijderen, op voorwaarde dat een van de redenen waarin de wet voorziet van toepassing is en voor zover de verwerking of opslag niet noodzakelijk is.

15.5 Beperking van de verwerking Art. 18 DS-GVO

U hebt het recht om te eisen dat we de verwerking beperken als aan een van de wettelijke vereisten wordt voldaan.

15.6 Gegevensoverdraagbaarheid Art. 20 DS-GVO

U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door u aan ons zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.
U hebt ook het recht om deze gegevens zonder belemmering van onze kant over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming conform art. 6 para.
1 lit.
a) DS-GVO of Art. 9 para.
2 lit.
a) DS-GVO of op een contract op grond van Art. 6 para.
1 lit.
b) DS-GVO en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen.
Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid conform Art. 20 para.
1 DS-GVO het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks worden overgedragen van een verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is en voor zover dit niet ten koste gaat van de rechten en vrijheden van andere personen.

15.7 Bezwaar Art. 21 DS-GVO

U hebt het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens over u die wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para.
1 lit.
e) (gegevensverwerking in het algemeen belang) of f (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) DS-GVO.
Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen in de zin van Art. 4 nr. 4 DS-GVO.
Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
In individuele gevallen verwerken we persoonsgegevens om direct reclame te maken.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame.
Dit geldt ook voor profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke directe reclame.
Als u bezwaar maakt tegen onze verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen wij de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.
Daarnaast hebt u het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die door ons wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden krachtens Art. 89 Para.
1 DS-GVO, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.
U bent vrij om uw recht van verzet uit te oefenen in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures met behulp van technische specificaties.

15.8 Intrekking van toestemming onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst.

15.9 Klacht bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen over onze verwerking van persoonlijke gegevens bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.

16. Actualiteit en wijziging van het privacybeleid

Dit privacybeleid is momenteel geldig en heeft de status: September 2023.
Door de verdere ontwikkeling van onze internetpagina’s en -aanbiedingen of door gewijzigde wettelijke of officiële vereisten kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen.
U kunt de actuele gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde op de website ewimed.com/nl/privacypolicy/ inzien en afdrukken.
Dit privacybeleid is opgesteld met behulp van de software voor gegevensbescherming: audatis MANAGER.